ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΩΡΑΣ

Τίτλος Πράξης: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

Περιφέρεια: Πελοπόννησος, ΠΕ Μεσσηνίας, Δήμος Πύλου-Νέστορος

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Πελοπόννησος 2014-2020»

Άξονας Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον»

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Προϋπολογισμός Έργου: 2.812.000,00 €

Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/09/2021.

Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2023.

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

Δικαιούχος: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2.562.000,00€

Δικαιούχος: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 250.000,00€

 

Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5129452

Παραδοτέα πράξης:

Υποέργο 1: Ολοκληρωμένη παρέμβαση αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού του κτιρίου του Μουσείου

Υποέργο 2: Σύνδεση του κτιρίου με Οργανισμούς Κοινή Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.)

Υποέργο 3: Έλεγχος εργασιών δόμησης του έργου : "Αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου στη Χώρα", του Δήμου  Πύλου - Νέστορος Μεσσηνίας", από ελεγκτές δόμησης.

Υποέργο 4: Μεταφορά αρχαιολογικού υλικού από και προς το μουσείο Χώρας, μουσειογρα-φική μελέτη, μελέτη φωτισμού, μόνιμη έκθεση.

 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας είναι δικαιούχος του 2ου και 4ου Υποέργου.

Αναλυτικότερα:

ΤΙΤΛΟΣ: Υποέργο 2 : Σύνδεση του κτιρίου του Μουσείου με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω)

ΤΙΤΛΟΣ: Υποέργο 4 :«Μεταφορά Αρχαιοτήτων και οργάνωση μόνιμης έκθεσης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χώρας Δήμου Πύλου Νέστορος» της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Στόχος της πράξης είναι η αποκατάσταση και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων κτιριακών υποδομών του Αρχαιολογικού Μουσείου Χώρας του Δήμου Πύλου -Νέστορος Μεσσηνίας, προκειμένου να αποτελέσει εκσυγχρονισμένη και λειτουργική υποδομή σε εκθεσιακούς χώρους και χώρους εξυπηρέτησης κοινού προσβάσιμους σε ΑΜεΑ, χώρους αποθήκευσης των αρχαιολογικών ευρημάτων και Η/Μ εγκαταστάσεις. Οι εργασίες αποκατάστασης - ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού των κτιριακών υποδομών εγκαταστάσεων και δικτύων του Μουσείου και η οργάνωση του περιβάλλοντος χώρου θα καταστήσουν λειτουργικό και προσβάσιμο το Μουσείο. Η προτεινόμενη πράξη στοχεύει στην προσέλκυση ακόμα μεγαλύτερου αριθμού επισκεπτών.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Χώρας είναι ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά μουσεία της Ελλάδας όπου εκτίθενται τα ευρήματα ανασκαφών που διεξήγαγαν εξέχοντες αρχαιολόγοι όπως ο Σπυρίδων Μαρινάτος και ο Carl Blegen. Τα εκθέματά του χρονολογούνται στην πλειονότητά τους στη μυκηναϊκή περίοδο (1680 -1060 π.Χ. περίπου), αν και υπάρχουν και άλλα ευρήματα των ιστορικών χρόνων.

Αναμφίβολα η έκθεση αποτελεί μια από τις αντιπροσωπευτικές και χαρακτηριστικές σε πανελλαδικό επίπεδο για την παρακολούθηση της εξέλιξης του μυκηναϊκού πολιτισμού γενικότερα, την κατανόηση της ανακτορικής μυκηναϊκής τέχνης και των ταφικών πρακτικών στη Μεσσηνία. Το κτήριο έχει σχεδιαστεί το 1955 από τον αρχιτέκτονα Πάτροκλο Καραντινό σύμφωνα με τα θεωρημένα αρχιτεκτονικά σχέδια του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το κτίριο του Μουσείου -λιτής γεωμετρίας-είναι διώροφο (Υπόγειο – Ισόγειο) και έχει χωροθετηθεί στο νοτιοανατολικό τμήμα του οικοπέδου. Αποτελείται από τρεις κύριους όγκους, οι οποίοι αναπτύσσονται γραμμικά σε σειρά, ένας εκ των οποίων περικλείεται στις τρεις πλευρές από προστώο. Η κύρια είσοδος πραγματοποιείται από τη νοτιοδυτική πλευρά μέσω εξωτερικού κλιμακοστασίου

Στο πλαίσιο εκτέλεσης του υποέργου 3 θα πραγματοποιηθούν οι συνδέσεις του Αρχαιολογικού Μουσείου με οργανισμούς κοινής ωφελείας

 Στο πλαίσιο εκτέλεσης του  υποέργου 4  «Μεταφορά Αρχαιοτήτων και οργάνωση μόνιμης έκθεσης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χώρας Δήμου Πύλου Νέστορος» της πράξης η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας  υλοποιεί με αυτεπιστασία τη μεταφορά του αρχαιολογικού υλικού από και προς το μουσείο Χώρας, την εκπόνηση μουσειογραφικής μελέτης μόνιμης έκθεσης, την εκπόνηση μελέτης φωτισμού του εκθεσιακού χώρου και των προθηκών, την ψηφιοποίηση/τεκμηρίωση του υλικού από τις συλλογές του Αρχαιολογικού Μουσείου Χώρας, το  σχεδιασμό και υλοποίηση εποπτικού και ενημερωτικού υλικού, τη συντήρηση του αρχαιολογικού υλικού καθώς και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού συντήρησης.

ΟΦΕΛΗ:

Η ολοκλήρωση του έργου θα συμβάλει καθοριστικά στην πολιτιστική προβολή και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Η αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου της Χώρας Τριφυλλίας θα επαναπροσδιορίσει τη σχέση του με τους κατοίκους της περιοχής. Με δεδομένη την αύξηση της επισκεψιμότητας θα προκύψουν οφέλη για την τοπική κοινωνία, με την προώθηση του τουρισμού και την τόνωση της τοπικής οικονομίας της ευρύτερης περιοχής. Η διάχυση των αποτελεσμάτων της πράξης θα είναι εμφανής τόσο στην επιστημονική κοινότητα όσο και στην κοινωνία των πολιτών.

 

 

ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Τίτλος Πράξης: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ»

Περιφέρεια: Πελοπόννησος, ΠΕ Μεσσηνίας, Δήμος Πύλου-Νέστορος

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Πελοπόννησος 2014-2020»

Φορέας Λειτουργίας: Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Προϋπολογισμός: 250,000 ευρώ

Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

To Ανάκτορο του Νέστορος στο λόφο του Άνω Εγκλιανού κοντά στο σύγχρονο οικισμό της Χώρας (Δήμος Πύλου Νέστορος) αποτελεί το καλύτερο διατηρημένο μυκηναϊκό ανάκτορο σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα μυκηναϊκά κέντρα της Ύστερης Εποχής του Χαλκού (1680-1200 π.Χ.) σε ολόκληρο το Αιγαίο Ήταν η διοικητική έδρα του Βασιλείου της Πύλου που εξουσίαζε τη μεσσηνιακή επικράτεια κατά το 13ο αι. π.Χ. Ο πλούτος των κινητών ευρημάτων και η μεγαλοπρέπεια των χώρων του υποδηλώνουν την πολιτική ισχύ, την οικονομική ευμάρεια, την πολιτιστική ανάπτυξη καθώς και τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα του. Καταστράφηκε το 1200 π.Χ. από πυρκαγιά, η οποία ωστόσο συνέβαλε στην διατήρηση εκατοντάδων πήλινων πινακίδων γραμμικής Β΄ γραφής οι οποίες μας παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για την πολιτική συγκρότηση του βασιλείου της Πύλου, τη διοικητική του διάρθρωση, την οικονομία, τη κοινωνική του διαστρωμάτωση και τη θρησκεία.

  Στο πλαίσιο υλοποίησης της ανωτέρω πράξης πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης σε τμήματα του Κεντρικού Κτηρίου του Ανακτόρου του Νέστορος με στόχο την προστασία του μνημείου, την ανάδειξή του και τη διατήρησή του για μεγάλο χρονικό διάστημα στο μέλλον. Μεταξύ των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν είναι  η συντήρηση τοιχοδομών, η στερέωση επιχρισμάτων επί λιθοδομών, η συντήρηση κεραμικών στοιχείων, η συντήρηση δαπέδων και η στερέωση ζωγραφικού διακόσμου. Επίσης πραγματοποιήθηκε, η φωτογραφική και σχεδιαστική τεκμηρίωση, η οργάνωση του φακέλου του έργου καθώς και οι ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας της πράξης.

 

 

ΟΦΕΛΗ:

Με την ολοκλήρωση της πράξης θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα προβλήματα του κεντρικού κτηρίου του Ανακτόρου του Νέστορος. Το μνημείο θα αποδοθεί στους επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων ΑΜΕΑ, αποκαταστημένο. Το σύνολο των εργασιών θα καταγραφεί και θα τεκμηριωθεί το σύνολο των ευρημάτων. Το μνημείο θα αναδειχθεί με όλες τις ενέργειες πληροφόρησης και ενημέρωσης των επισκεπτών του, καθώς και τη δημοσιοποίηση όλων των νέων ευρημάτων στην επιστημονική κοινότητα.

ΠΕΤΑΛΙΔΙ

Τίτλος : 3ο υποέργο «Επαρχιακή Οδός Ριζόμυλος-Κορώνη, Τμήμα Γέφυρα Τζάνε-Έξοδος Καλαμακίου-Αρχαιολογία» του έργου «Επαρχιακή Οδός Ριζόμυλος-Κορώνη, Τμήμα Γέφυρα Τζάνε-Έξοδος Καλαμακίου»

Περιφέρεια: Πελοπόννησος, Ν. Μεσσηνίας, Δήμος Μεσσήνης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Πελοπόννησος 2014-2020

Φορέας Λειτουργίας: Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Προϋπολογισμός: 1.999.291,34 ευρώ

Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

 

Περιγραφή: Στο πλαίσιο του 3ο υποέργου «Επαρχιακή Οδός Ριζόμυλος-Κορώνη, Τμήμα Γέφυρα Τζάνε-Έξοδος Καλαμακίου-Αρχαιολογία» του έργου  « Επαρχιακή  οδός Ριζόμυλος-Κορώνη, Τμήμα Γέφυρα Τζάνε-Έξοδος Καλαμακίου» διενεργήθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας ανασκαφική έρευνα στην Ακρόπολη της αρχαάις Κορώνης, πόλης που σύμφωνα με γραπτές πηγές και αρχαιολογικές μαρτυρίες, ιδρύθηκε γύρω στο 1365 π.χ. από Βοιωτούς εποίκους και γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη κατά τους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους. Η έρευνα, η οποία επικεντρώθηκε στο τμήμα του προτεινόμενου άξονα που διερχόταν μέσα από τον κηρυγμένο χώρο της Ακρόπολης (ΦΕΚ780/Β΄/29-12-1981), έφερε στο φως σημαντικές αρχαιότητες, κυρίως οικοδομικά και ταφικά κατάλοιπα, που σχετίζονται με την οχύρωση και τον ιστό της αρχαίας και πρωτοβυζαντινής πόλης.

 

Οφέλη: η διενεργηθείσα ανασκαφική έρευνα έφερε στο φως νέα στοιχεία τα οποία σχετίζονται με την οχύρωση, τα ταφικά έθιμα και την τοπογραφία της πόλης. της αρχαίας Κορώνης, Οι ανεσκαμμένες αρχαιότητες, σύμφωνα με Απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, θα διατηρηθούν in situ, με αποτέλεσμα να είναι ορατές και επισκέψιμες και ως εκ τούτου δύναται να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού της περιοχής. Επιπλέον, τα ευρήματα της ανασκαφικής έρευνας θα παρουσιαστούν στην επιστημονική κοινότητα μέσα από δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.

ΚΑΣΤΡΟ ΜΙΛΑ

Τίτλος: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΙΛΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

Περιφέρεια: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, Δ. ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020»

Φορέας Λειτουργίας: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Προϋπολογισμός: 450.000,00 €

Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Στόχος της συγκεκριμένης πράξης είναι η αποκατάσταση και ανάδειξη του κάστρου του Μίλα, ενός από τα σημαντικότερα κάστρα της περιόδου της Φραγκοκρατίας στην Πελοπόννησο.

Το κάστρο του Μίλα ταυτίζεται με το Châteauneuf που ίδρυσε η Ισαβέλλα Βιλλεαρδουίνου (1297-1301). Πρόκειται για μικρό οχυρό χτισμένο σε θέση στρατηγικής σημασίας για τον έλεγχο της ευρύτερης περιοχής και των μεσαιωνικών οδών, το οποίο παρουσιάζει ομοιότητες με κάστρα-κατοικίες της Δυτικής Ευρώπης. Το κυρίως κάστρο έχει σε κάτοψη ακανόνιστο τετράπλευρο σχήμα και ενισχύεται περιμετρικά με τρεις ογκώδεις πύργους. Βορείως του κυρίως κάστρου αναπτύσσεται ένας χαμηλότερος οχυρωματικός περίβολος, αμελέστερης κατασκευής, ενώ σε απόσταση μερικών δεκάδων μέτρων βορειοδυτικά έχουν εντοπιστεί τα λείψανα μικρής πύλης.

Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιούνται γενικοί καθαρισμοί και αποχωματώσεις για τον εντοπισμό και την αποκάλυψη επιχωμένων τμημάτων της οχύρωσης. Παράλληλα, γίνονται εργασίες στερέωσης και μορφολογικής αποκατάστασης στα κατεστραμμένα τμήματα του κυρίως κάστρου.

 

Οφέλη: Με την ολοκλήρωση της πράξης θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα δομοστατικά προβλήματα του κάστρου και το μνημείο θα καταστεί επισκέψιμο για το ευρύ κοινό. Στο μνημείο θα τοποθετηθούν ενημερωτικές πινακίδες για τους επισκέπτες, ενώ τα ευρήματα που θα προκύψουν θα παρουσιαστούν στην επιστημονική κοινότητα μέσα από δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Παράλληλα, η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου θα έχει ως τελικό αποτέλεσμα την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού και την τόνωση της επιχειρηματικότητας, η οποία με τη σειρά της θα συνδράμει στη γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής.

 

Ι. Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΡΙΒΙΤΣΙΑΝΗΣ

Τίτλος: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΡΙΒΙΤΣΙΑΝΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

Περιφέρεια: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, Δ. ΚΟΡΩΝΗΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020»

Φορέας Λειτουργίας: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Προϋπολογισμός: 300.000,00 €

Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Στόχος της συγκεκριμένης πράξης είναι η αποκατάσταση του καθολικού της Ι.Μ. Παναγίας Γριβιτσιανής, το οποίο εντάσσεται σε ένα συγκρότημα κτηρίων που προστατεύονται από ορθογωνικό περίβολο.

Το καθολικό του μοναστηριακού συγκροτήματος, η αρχική οικοδομική φάση του οποίου χρονολογείται στα τέλη του 12ου αι. ή τις αρχές του 13ου αι. μ.Χ., ανήκει στον τύπο του δικιόνιου σταυροειδούς εγγεγραμμένου, με μεταγενέστερες προσθήκες και μετασκευές, και διακοσμείται με αξιόλογες τοιχογραφίες του 16ου-17ου αι. μ.Χ. Στο πλαίσιο των εργασιών διαμόρφωσης του άμεσου περιβάλλοντος χώρου του καθολικού, διενεργείται ανασκαφική έρευνα κατά μήκος του νότιου και ανατολικού τοίχου του, που αποκαλύπτει αρχιτεκτονικά και ταφικά κατάλοιπα. Παράλληλα, πραγματοποιούνται εργασίες στερέωσης και μορφολογικής αποκατάστασης, που περιλαμβάνουν στερέωση και αποκατάσταση τοιχοποιιών και θολοδομιών, επικεράμωση στεγών, τοποθέτηση ξύλινων κουφωμάτων και νέου τέμπλου, καθώς και εργασίες συντήρησης τοιχογραφιών (άμεσα σωστικά μέτρα).

 

Οφέλη: Με την ολοκλήρωση της πράξης θα αρθούν τα προβλήματα παθολογίας του καθολικού και θα προβληθεί η ιστορική και αρχιτεκτονική αξία του. Το αποκαταστημένο μνημείο θα εγγυάται την ασφαλή πρόσβαση των επισκεπτών. Το σύνολο των εργασιών θα καταγραφεί και το σύνολο των ευρημάτων θα τεκμηριωθεί αρχαιολογικά. Το μνημείο θα αναδειχθεί με όλες τις ενέργειες πληροφόρησης και ενημέρωσης των επισκεπτών του, καθώς και τη με δημοσιοποίηση όλων των νέων ευρημάτων στην επιστημονική κοινότητα. Η ανάδειξη του εμβληματικού αυτού μνημείου, εντασσόμενου σε φυσικό περιβάλλον ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, θα έχει ως τελικό αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό της επισκεψιμότητας και ως εκ τούτου την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού και την τόνωση της επιχειρηματικότητας, η οποία θα συμβάλλει στη γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής.

 

ΚΑΣΤΡΟ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ

Τίτλος : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

Περιφέρεια : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ, Δ.Δ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020»

Φορέας Λειτουργίας : ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Προϋπολογισμός : 200.000,00 €

Ταμείο : Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

 

Περιγραφή: Το κάστρο της Ανδρούσας καταλαμβάνει το βορειοανατολικό άκρο χαμηλού επίπεδου πλατώματος στις δυτικές παρυφές του κάμπου της Μεσσηνίας και η αρχική οικοδομική του φάση ανάγεται στα μέσα του 13ου αι. μ.Χ. Η αναστήλωση του μεγαλύτερου μέρους του έχει ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια του ΕΣΠΑ 2010-2014.

Ο βορειοδυτικός πύργος του κάστρου παρουσιάζει τα μεγαλύτερα στατικά προβλήματα. Στο πλαίσιο των εργασιών προστασίας και ανάδειξης του μνημείου πραγματοποιούνται εργασίες αποκατάστασης της τοιχοποιίας του με λιθοσυμπληρώσεις και λιθοσυρραφές, εφαρμογή ενεμάτων, εκ νέου αρμολογήσεις και αντικατάσταση των ξύλινων ελκυστήρων.

Οφέλη: Η υλοποίηση της πράξης θα άρει την επικινδυνότητα της κατάστασης και θα συμβάλει στην πλήρη επιστημονική τεκμηρίωσή του. Ταυτόχρονα θα είναι ασφαλώς επισκέψιμο και λειτουργικό και παράλληλα να αναδειχθεί η σημασία του για την περιοχή και την ιστορία της, με την επίτευξη της αρχιτεκτονικής και αισθητικής αποκατάστασης του, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις αξίες του ως ιστορικού χώρου, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της περιοχής με την απόδοση στο κοινό ενός πλήρως λειτουργικού αρχαιολογικού χώρου, ο οποίος θα αποτελέσει πόλο έλξης των επισκεπτών.

 

Ι.Ν. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΠΟΛΙΧΝΗΣ

 

Τίτλος : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ι.Ν. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΟΥ»

Περιφέρεια : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, Δ. ΟΙΧΑΛΙΑΣ, Δ.Ε. ΜΕΛΙΓΑΛΑ, Τ.Κ. ΠΟΛΙΧΝΗΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020

Φορέας Λειτουργίας : ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Προϋπολογισμός : 800.000,00€

Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

 

Περιγραφή : Ο Ι.Ν. Ταξιαρχών στην Πολίχνη, κτίσμα του τέλους του 10ου αιώνα, βρίσκεται βορείως του ομώνυμου οικισμού. Ανήκει στη σπάνια παραλλαγή του σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού «με συνεπτυγμένο το δυτικό σκέλος του σταυρού». Ο τρούλος έχει κυλινδρικό τύμπανο και ενισχύεται εσωτερικά με δύο αλληλοτεμνόμενες νευρώσεις, στοιχείο ασυνήθιστο σε βυζαντινούς ναούς του ελλαδικού χώρου. Τον 18ο αιώνα υπέστη ευρείας κλίμακας μετασκευή (τοίχιση διαμερισμάτων, υποστύλωση θόλων με ενισχυτικά τόξα και τοίχους, κατάργηση εξωτερικά της σταυροειδούς διάταξης των στεγών και κάλυψη ναού και αρχικού νάρθηκα με ενιαία δίρριχτη στέγη). Τη μεγαλύτερη αισθητική υποβάθμιση την υπέστη το 1929, με τη προσθήκη του μεγάλου ξυλόστεγου εξωνάρθηκα. Στα βόρεια, ανατολικά και νότια του ναού διατηρούνται ερείπια οχυρωματικού περιβόλου, στον οποίο αναγνωρίζονται τουλάχιστον τρεις οικοδομικές φάσεις. Η θέση έχει ταυτιστεί με το αναφερόμενο στις πηγές κάστρο του Αρχαγγέλου, κτίσμα των χρόνων της Φραγκοκρατίας. Ο οχυρωματικός περίβολος έχει κάτοψη σχήματος τετραγώνου. Καλύτερα διατηρείται η ΝΔ γωνία όπου υψώνεται ερειπωμένο πυργοειδές κτίσμα. Τα υπόλοιπα κατάλοιπα του περιβόλου διατηρούνται σε πλήρη ερείπωση παρουσιάζοντας σοβαρά προβλήματα στατικής επάρκειας.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται καθαρισμοί με δοκιμαστικές ανασκαφικές τομές κυρίως στο δυτικό τμήμα του περιβόλου και μεταξύ ναού και βορείου τοίχου, καθαίρεση του μεταγενέστερου νάρθηκα, στερέωση και μορφολογική αποκατάσταση του αρχικού (βυζαντινού) ναού, του πύργου και τμημάτων του οχυρωματικού περιβόλου.

Οφέλη : Βασικός στόχος της πράξης είναι η αποκατάσταση και η επαρκής ενίσχυση του μνημείου, ώστε να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά δομοστατικά του προβλήματα. Η υλοποίηση της πράξης θα άρει την επικινδυνότητα του μνημείου και θα συμβάλλει στην πλήρη επιστημονική τεκμηρίωσή του. Με την ολοκλήρωσή της θα αναδειχθεί η σημασία του για την περιοχή και την ιστορία της και θα αυξηθεί η επισκεψιμότητά του, συμβάλλοντας έτσι στην αναβάθμιση της περιοχής με την απόδοση στο κοινό ενός αρχαιολογικού χώρου – πόλου σημαντικής τουριστικής έλξης.

 

Ι.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ (ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ)

 

Τίτλος: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ Ι.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ (ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ».

Περιφέρεια: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Τ.Κ. ΑΝΘΕΙΑΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020»

Φορέας Λειτουργίας: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Προϋπολογισμός: 400.000,00 €

Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Στόχος της συγκεκριμένης πράξης είναι η αποκατάσταση του καθολικού και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου της Ι.Μ. Ελληνικών (Παλαιοκάστρου).

Το καθολικό της μονής, αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου, συνιστά ένα ιδιαίτερα σημαντικό μνημείο του 13ου αι. μ.Χ. και βρίσκεται στα ανατολικά του οικισμού της Άνθειας, σε απόσταση 250μ. από το αρχαίο Θέατρο στα νότια και 650μ. από τον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Θουρίας στα νοτιοδυτικά.  Πρόκειται για σταυροειδή εγγεγραμμένο ναό της παραλλαγής των απλών δίστυλων. Στα ανατολικά προβάλλει μία ορθογώνια αψίδα ιερού βήματος, ενώ οι αψίδες των παραβημάτων εγγράφονται στο πάχος του ανατολικού τοίχου. Ο ναός είναι κτισμένος από μεγάλες ορθογωνισμένες λιθοπλίνθους συλημένες από κτίσματα της αρχαίας Θουρίας. Το μνημείο σώζεται μεν ακέραιο, ωστόσο έχει υποστεί μικρής κλίμακας επισκευές και αλλοιώσεις στη μακραίωνη ιστορία του. Στο πλαίσιο των εργασιών διαμόρφωσης του άμεσου περιβάλλοντα χώρου του καθολικού, διενεργείται ανασκαφική έρευνα περιμετρικά του αποκαλύπτοντας ταφικά και αρχιτεκτονικά κατάλοιπα. Παράλληλα, πραγματοποιούνται εργασίες στερέωσης και μορφολογικής αποκατάστασης, που περιλαμβάνουν στερέωση και αποκατάσταση τοιχοποιιών, θολοδομιών, κωδωνοστασίου, δαπέδου, Αγίας Τράπεζας, επικεράμωση στεγών, τοποθέτηση ξύλινων κουφωμάτων και κατασκευή νέου τέμπλου, καθώς και εργασίες συντήρησης τοιχογραφιών και αρχικών κονιαμάτων.

 

Οφέλη: Με την ολοκλήρωση της πράξης θα αναιρεθούν, κατά το δυνατόν, οι αλλοιώσεις των μεταγενέστερων επεμβάσεων και θα βελτιωθεί αισθητικά ο άμεσος περιβάλλων χώρος. Θα εξασφαλιστεί η διατήρηση σε βάθος χρόνου του σημαντικού αυτού μνημείου και η προσέλκυση και ασφαλής πρόσβαση των επισκεπτών. Το σύνολο των εργασιών θα καταγραφεί και το σύνολο των ευρημάτων θα τεκμηριωθεί αρχαιολογικά. Το μνημείο θα αναδειχθεί με όλες τις ενέργειες πληροφόρησης και ενημέρωσης των επισκεπτών του, καθώς και τη δημοσιοποίηση όλων των νέων ευρημάτων στην επιστημονική κοινότητα. Η ανάδειξη του μνημείου, εντασσόμενου σε ευρύτερο περιβάλλον αρχαιολογικής αξίας με κτηριακά κατάλοιπα από την αρχαιότητα μέχρι το πρόσφατο παρελθόν, θα έχει ως τελικό αποτέλεσμα την αύξηση της επισκεψιμότητας και ως εκ τούτου την περαιτέρω ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού και την τόνωση της επιχειρηματικότητας.

 

 

Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ (ΑΙΠΕΙΑ)

 

Τίτλος : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΠΕΙΑ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

Περιφέρεια : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Τ.Κ.ΑΝΘΕΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΙΠΕΙΑΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020»

Φορέας Λειτουργίας : ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Προϋπολογισμός : 185.000,00€

Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

 

Περιγραφή : Ο ναός της Παναγίτσας, μικρός, μονόχωρος ναός, με τρίπλευρη εξωτερικά κόγχη Ιερού Βήματος που καλύπτεται σήμερα με ξύλινη, δίρριχτη στέγη, βρίσκεται στα ανατολικά του οικισμού της Αίπειας, σε άμεση γειτνίαση με το Ασκληπιείο της Αρχαίας Θουρίας και εντάσσεται στον κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο της περιοχής. Η αρχική οικοδομική του φάση χρονολογείται στον 13ο-14ο αι., η δεύτερη στον 17ο-18ο αι., ενώ επέκταση στα δυτικά με πρόχειρη κατασκευή από τσιμεντόλιθους, στέγη, δάπεδο, οροφή, τέμπλο, επιχρίσματα  αποτελούν επεμβάσεις του 20ου αιώνα. Το μνημείο σήμερα βρίσκεται σε μέτρια έως κακή κατάσταση διατήρησης, καθώς έχει υποστεί σημαντική φθορά, ενώ οι νεότερες επεμβάσεις έχουν αλλοιώσει τη μορφή και την αυθεντικότητά του.

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου πραγματοποιούνται ποικίλες εργασίες εντός και εκτός του ναού, όπως καθαρισμοί μνημείου και περιβάλλοντος χώρου, καθαιρέσεις νεότερων επεμβάσεων και αποκαταστάσεις τους κατ΄ αντιστοιχία με την αυθεντική μορφή του μνημείου: καθαίρεση του δυτικότερου, νεότερου τμήματος και κατασκευή νέου τοίχου και θύρας εισόδου στα δυτικά, στερέωση και αποκατάσταση τοιχοποιϊών, θολοδομίας, δαπέδου, Αγ. Τράπεζας, επικεράμωση στεγών, τοποθέτηση ξύλινων κουφωμάτων, κατασκευή νέου τέμπλου, εργασίες αποκάλυψης και συντήρησης τοιχογραφιών. Προβλέπεται επίσης κατασκευή υπερυψωμένου προαύλιου χώρου δυτικά, αναλημματικοί τοίχοι δυτικά και βόρεια, αποστραγγιστική τάφρος ανατολικά και διαμόρφωση της εισόδου του αρχαιολογικού χώρου του Ασκληπιείου.

Οφέλη : Βασικός στόχος της πράξης είναι η αποκατάσταση του μνημείου με αφαίρεση των νεότερων επεμβάσεων και η απόδοσή του στο κοινό στην αυθεντική του μορφή, ενώ θα βελτιωθεί αισθητικά και ο άμεσος περιβάλλων χώρος. Ταυτοχρόνως η επαρκής ενίσχυση του μνημείου, αποκαθιστώντας στατικά, δομικά και αισθητικά προβλήματα, ώστε να εξασφαλιστεί η διατήρηση σε βάθος χρόνου, καθώς και η προσέλκυση και ασφαλής πρόσβαση των επισκεπτών. Η υλοποίηση της πράξης θα συμβάλει στην πλήρη επιστημονική τεκμηρίωσή του, αφού το σύνολο των εργασιών θα καταγραφεί και το σύνολο των ευρημάτων θα τεκμηριωθεί αρχαιολογικά. Το μνημείο θα αναδειχθεί με όλες τις ενέργειες πληροφόρησης και ενημέρωσης των επισκεπτών του και με τη δημοσιοποίηση των νέων ευρημάτων στην επιστημονική κοινότητα. Με την ολοκλήρωσή της θα αναδειχθεί η σημασία του μνημείου για την περιοχή και την ιστορία της και θα αυξηθεί η επισκεψιμότητά του, συμβάλλοντας έτσι στην αναβάθμιση μιας σημαντικής ιστορικά περιοχής, δεδομένης της θέσης του εντός ενός πολύ σημαντικού κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου με κτηριακά κατάλοιπα από την αρχαιότητα μέχρι το πρόσφατο παρελθόν.

 

 

Ι.Ν. ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΗΔΗΜΑΤΟΣ

 

Τίτλος: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΗ∆ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ»

Περιφέρεια: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Δ.Ε. ΑΡΦΑΡΩΝ, Τ.Κ. ΠΗΔΗΜΑΤΟΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014 – 2020»

Φορέας Λειτουργίας: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Προϋπολογισμός: 240.000,00 €

Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Βασικός στόχος της Πράξης είναι η αποκατάσταση και η επαρκής ενίσχυση της Αγίας Κυριακής Πηδήματος, ενός εμβληματικoύ μνημείου για την ευρύτερη περιοχή στην οποία αυτό είναι εντεταγμένο, καθώς και η συντήρηση των τοιχογραφιών του.

   Ο ναός της Αγίας Κυριακής βρίσκεται σε απόσταση περίπου 16 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της Καλαμάτας, νότια του οικισμού Πήδημα. Είναι κηρυγμένος με ζώνη προστασίας 100μ. περιμετρικά. Ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπο των σταυρεπίστεγων ναών. Οι διαστάσεις του είναι ιδιαίτερα μικρές (5,81Χ3,52μ. εξωτερικά), στοιχείο σύνηθες για τον συγκεκριμένο τύπο ναού. Η αρχική φάση κατασκευής του ανάγεται στον 14ο αιώνα,ενώ στο εσωτερικό είναι κατάγραφος με τοιχογραφίες του τέλους του ίδιου αιώνα, στοιχείο μοναδικό για την ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας. Τη δεκαετία του 1970 προστέθηκε στη δυτική του πλευρά πρόχειρο στέγαστρο με στέγη από κεραμίδια γαλλικού τύπου και προστέθηκε στο εσωτερικό του ναού τέμπλο από οπτοπλινθοδομή.

Το μνημείο αντιμετωπίζει δομικά προβλήματα και φθορές στον τοιχογραφικό διάκοσμο. Τα σημαντικότερα δομικά προβλήματα οφείλονται στη σεισμική δραστηριότητα και την προσθήκη του νεότερου προσκτίσματος ενώ ο ναός έχει υποστεί μικρή μετατόπιση προς τα ανατολικά. Επίσης, λόγω της ανεπαρκούς στεγάνωσης του μνημείου και της κατά τόπους φθοράς ή καταστροφής των εξωτερικών αρμολογημάτων, εσωτερικά είναι φανερά τα έντονα προβλήματα υγρασίας, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ρηγματώσεων στα επιχρίσματα και εκτεταμένες καταστροφές στις τοιχογραφίες. Στον ζωγραφικό διάκοσμο διαπιστώθηκαν επιπλέον φθορές όπως: κάλυψη τοιχογραφιών από ασβεστοκονιάματα, άλατα και αιθάλη, βαθιές και επιφανειακές ρωγμές αλλά και απολεπισμένες επιφάνειες.

Στο πλαίσιο του Έργου προβλέπονται καθαρισμοί και διερεύνηση με ανασκαφική μέθοδο στην περίμετρο του ναού και άμεσα περιβάλλοντα χώρου,κατασκευή αποστραγγιστικής τάφρου περιμετρικά του ναού,διαμόρφωση προαύλιου χώρου στα δυτικά, στερέωση και μορφολογική αποκατάσταση του ναού, καθαίρεση του σύγχρονου στεγάστρου και της νεότερης στέγασης, εξυγίανση των εξωραχίων των θόλων και επικεράμωση με κεραμίδια βυζαντινού τύπου, αποκατάσταση του κεραμοπλαστικού διακόσμου, των ανοιγμάτων και του δαπέδου,συντήρηση των τοιχογραφιών και αισθητική αποκατάσταση της ζωγραφικής επιφάνειας. Τέλος, θα αντικατασταθεί το τέμπλο από οπτόπλινθους με νέο ξύλινο, θα εγκατασταθεί ενημερωτική πινακίδα και θα εκδοθεί ενημερωτικό φυλλάδιο, και τα δύο με απόσπασμα σε γραφή Braille.

 

Οφέλη: Με τις προτεινόμενες εργασίες θα αντιμετωπισθούν τα δομικά, αισθητικά και οικοδομικά προβλήματα του μνημείου, θα επιτευχθεί η ανάδειξη της ιστορικής, αρχαιολογικής και καλλιτεχνικής του αξίας, των σημαντικών οικοδομικών του φάσεων και του τοιχογραφικού διακόσμου του. Απώτερος στόχος είναι η ασφαλής απόδοση του μνημείου στη λατρεία, έτσι ώστε να αποτελέσει ενεργό κομμάτι της καθημερινής ζωής των κατοίκων και πόλο έλξης για τους επισκέπτες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων ΜΕΑ.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

  Μεθώνης 10 & Κανάρη, 24131 ΚΑΛΑΜΑΤΑ.

27210 22534, 27210 26770    27210 21372

 

  Μπενάκη & Παπάζογλου 6, 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ.

27210 63100, 27210 26410    27210 26209

 

e-mail: efames@culture.gr

Η Εφορεία

Η Ιστορία της Εφορείας |  Διάρθρωση

Μνημεία

Δραστηριότητες

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Επικοινωνία

Για τον πολίτη   |  Το Υπουργείο  |  Επικοινωνήστε μαζί μας

© ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2018-2021

Σχεδιασμός, ανάπτυξη & υλοποίηση ιστότοπου:

Τάσος Παπαδόγκωνας, Σχεδιαστής ΕΦΑ Μεσσηνίας.

Made with